Overeenkomst begeleider Jong Ondernemen

Overeenkomst begeleiden bij Stichting Jong Ondernemen

Inleiding

Jong Ondernemen is een ondernemende non-profit stichting die het mogelijk maakt dat jongeren tijdens hun opleiding gaan ondernemen. Jong Ondernemen vindt dat je ondernemerschap niet (alleen) in theorie kunt leren, maar het vooral moet DOEN. In een doorlopende leerlijn en met nauwe betrokkenheid van het bedrijfsleven ontwikkelen leerlingen en studenten van alle leeftijden ondernemersvaardigheden door middel van ‘learning by doing’ programma’s en projecten. Met onze programma’s kunnen jongeren echt ondernemen. Omdat Jong Ondernemen in alle onderwijsvormen actief is, zijn wij hét platform voor educatie van ondernemerschap in Nederland. Voor de realisatie van deze doelstelling is Jong Ondernemen mede afhankelijk van steun en financiële bijdragen van participanten uit het bedrijfsleven, van subsidies van de overheid en van vrijwilligers die hun kennis en ervaringen willen overbrengen op de jongeren. De vrijwilligers spelen een cruciale rol bij de begeleiding van de leerlingen en studenten.

Jong Ondernemen acht het van belang om de afspraken over de wederzijdse rechten en plichten duidelijk vast te leggen tussen de vrijwilligers en Jong Ondernemen, en wel als volgt.

De samenwerking

Partijen

 • Stichting Jong Ondernemen, hierna te noemen Jong Ondernemen, vertegenwoordigd door de directeur van de stichting, J.I.A. Rommelaar.
 • De vrijwilliger in de rol van begeleider.

Doel, aard, duur en plaats

Artikel 1

 • De vrijwilliger verricht ten behoeve van Jong Ondernemen als begeleider een aantal activiteiten in het kader van de doelstelling van Jong Ondernemen. De duur van de samenwerking is in beginsel onbepaald, maar in principe voor tenminste het verloop van het gekozen te begeleiden programma. In overleg met Jong Ondernemen wordt regelmatig besloten de samenwerking te verlengen of te beëindigen.
 • De vrijwilliger zal activiteiten verrichten zoals aangegeven in artikel 2. In dit artikel staat ook indicatief de tijdsbesteding gedurende een project.
 • De vrijwilliger houdt Jong Ondernemen op de hoogte van zijn/haar beschikbaarheid en voorkeur door haar eigen profiel op Mijn Jong Ondernemen up to date te houden.
 • De vrijwilliger wordt aan de hand van haar voorkeuren gekoppeld aan een company, klas en/of school.
 • De vrijwilliger kan de rol bekleden van begeleider op het voortgezet onderwijs en/of MBO, hoger onderwijs of universiteit voor de programma’s Junior en Student Company.
 • De vrijwilliger kan de rol bekleden van zakelijk begeleider op het primair onderwijs voor zowel het programma Vakantie-eiland als Pop-up store.

Artikel 2
De werkzaamheden van de begeleider voor het programma Vakantie-eiland en/of Pop-up store op het primair onderwijs zijn:

 • Het organiseren en uitvoeren van het project in samenwerking met de docent.
 • Het afstemmen van de projectdagen met de docent.
 • Minimaal 2 projectdagen (dagdelen) aanwezig op de school.
 • Contactpersoon voor Jong Ondernemen en de docent zijn.

Tijdsbesteding betreft 4 dagdelen van 4 uur. De minimale tijdsduur van de begeleiding is 2 dagdelen van 4 uur (exclusief voorbereiding).

De werkzaamheden van de begeleider voor het programma Junior en/of Student Company kunnen omvatten:

 • Zo mogelijk voor de eerste aanloopvergadering van de company onderlinge afstemming met de begeleidend docent (docent neemt initiatief).
 • Bijwonen of voorzitten (afstemmen met de docent) van de eerste en tweede aanloopvergadering.
 • Ter ondersteuning van de voorzitter (= een student die in een van de aanloopvergaderingen wordt gekozen) bijwonen van de derde aanloopvergadering.
 • Samen met de docent beoordelen of het ondernemingsplan aan de aandeelhouders gepresenteerd kan worden.
 • Zo mogelijk bijwonen van de aandeelhoudersvergaderingen.
 • Periodiek bijwonen van de overige vergaderingen van company.
 • Op verzoek van de company telefonisch of via de mail de company voorzien van bedrijfsmatige en/of financiële adviezen.
 • Samen met de docent bij de afronding van de company beoordelen (beoordelingscriteria staan op Mijn Jong Ondernemen) wie er in aanmerking komen voor het certificaat van Jong Ondernemen.
 • Stimuleren dat de studenten de begeleider uitnodigen voor een presentatie/gastcollege over de werkervaring (hoe ziet het dagelijks leven van een ondernemer/manager er uit) en over de strategie van het bedrijf waar de begeleider werkzaam is/was.
 • Het enthousiasmeren van de studenten om zoveel mogelijk mee te doen aan de evenementen en seminars die voor de studenten worden georganiseerd door Jong Ondernemen.

Tijdsbesteding (indicatief) voor de bedrijfsbegeleider in de opstartfase betreft circa 6 uur en daarna ongeveer 2 uur per maand, exclusief reistijd. Op jaarbasis naar schatting 40 uur.

Tijdsbesteding (indicatief) voor de financieel begeleider betreft circa 20 uur per schooljaar exclusief reistijd.

Rechten en plichten van de vrijwilliger

Artikel 3
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de activiteiten die hij/zij op zich heeft genomen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt de begeleider een toegangscode voor Mijn Jong Ondernemen, de digitale portal van Jong Ondernemen.

Artikel 4
De vrijwilliger heeft de verantwoordelijkheid om Jong Ondernemen direct te informeren over alle relevante feiten of ontwikkelingen, betrekking hebbend op de school/onderwijsinstelling, de leerlingen of studenten, de docent of andere vrijwilligers.

 
Rechten en plichten van Jong Ondernemen

Artikel 5
Tegen het eind van ieder project zal er tussen Jong Ondernemen en de vrijwilliger contact zijn (mondeling, telefonisch, via e-mail of via enquête) over de ervaring binnen een project en over continuering van het begeleiderschap.

Artikel 6
Jong Ondernemen draagt zorg voor een goede informatievoorziening aan de vrijwilliger. Deze ontvangt daartoe onder meer:

 • Toegang tot Mijn Jong Ondernemen, de digitale portal voor de programma’s.
 • Uitnodigingen voor diverse bijeenkomsten georganiseerd door Jong Ondernemen.
 • Nieuwsbrieven
 • Ondersteuning door (een regioaanvoerder en/of coördinator van) Jong Ondernemen voor de programma’s vanaf het voortgezet onderwijs.

Artikel 7
Jong Ondernemen heeft voor de vrijwilliger een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De polissen liggen voor een ieder ter inzage op het kantoor van Jong Ondernemen.

Omgang met jongeren

Artikel 8

 • In de omgang met leerlingen/studenten zorgt de vrijwilliger voor een omgeving en een sfeer waarin de leerlingen/studenten zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de leerling/student dan functioneel noodzakelijk is.
 • De vrijwilliger mag de leerling/student niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Overtreding van deze omgangsregels leidt tot directe beëindiging van de samenwerking.

Onkostenvergoeding

Artikel 9

Voor het begeleiden van een junior en/of student company heeft de vrijwilliger recht op een reis- en parkeervergoeding voor maximaal 21 bezoeken per te begeleiden groep, wanneer de afstand van het vestigingsadres van de vrijwilliger tot de school meer dan 10 kilometer bedraagt. Er vindt alleen een vergoeding plaats als de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Wanneer u met de auto reist, is de vergoeding € 0,19 per kilometer met een maximum van 40 kilometer enkele reis. Wanneer u met de trein reist, is de vergoeding gebaseerd op 2e klas vervoer. 

Overige kosten zoals lunch-, porti- of telefoonkosten worden niet vergoed. Voor het indienen van een declaratie maakt u gebruikt van het declaratieformulier van Jong Ondernemen en dient deze in conform de voorwaarden vermeld op het formulier. Het document is te vinden op Mijn Jong Ondernemen.

Voor het begeleiden van een Vakantie-eiland klas en/of Pop-up store klas is vergoeding niet mogelijk.

Beëindiging

Artikel 10
De vrijwilliger en Jong Ondernemen nemen bij het beëindigen van deze samenwerking een opzegtermijn van een maand in acht en eventueel zal de vrijwilliger zijn activiteiten overdragen aan een opvolger.