Deelnamevoorwaarden Student Company mbo

Jong Ondernemen biedt jongeren tijdens hun opleiding de mogelijkheid een ondernemende houding te ontwikkelen en te ervaren welke kansen en uitdagingen het ondernemerschap biedt. 

Daartoe faciliteert Jong Ondernemen onderwijsinstellingen zodanig, dat studenten in een beschermde omgeving, gedurende een schooljaar een echt bedrijf kunnen opzetten, runnen en vervolgens beëindigen.

Deze deelname voorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Student Company voor het MBO (240uur). 

Jong Ondernemen verplicht zich met deze deelname tot het volgende:

 1. Het leveren van lesmateriaal, dat leerlingen ondersteunt bij het opzetten en runnen van hun bedrijf;

 2. Het leveren van schriftelijk en digitaal materiaal dat begeleidend docenten ondersteunt bij hun coachende rol richting Student Companies;

 3. Een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor de Student Companies;

 4. Het toewijzen van een coördinator bij wie de docent met vragen/ opmerkingen terecht kan en die op afstand de voortgang van de Student Company volgt. De coördinator heeft minstens 3 maal per schooljaar operationeel contact met de contactdocent;

 5. Verantwoording afleggen aan de belastingdienst over door de belastingdienst gevraagde financiële gegevens van Student Companies (zie onderbouwing programma regelement). Beëindigingsformulieren kunnen worden gemaild naar afrekeningen@jongondernemen.nl;

 6. Ervoor zorgen dat docenten tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in het programma of programmaprocedures;

 7. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar contactdocent en begeleidend docent(en). 

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende:

 1. Iedere Student Company krijgt begeleiding van een docent die gemiddeld minimaal 2 uur per company per week beschikbaar is en in staat is om studenten te begeleiden op weg naar ondernemerschap; 

 2. De begeleidend docent is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Student Companies. Indien een company niet, of onvoldoende, functioneert neemt de begeleidend docent de noodzakelijke maatregelen;

 3. Studenten kunnen beschikken over voldoende tijd voor het runnen van hun Student Company;

 4. Studenten kunnen beschikken over adequate faciliteiten (bijvoorbeeld een vergaderruimte, computer met internetaansluiting) om hun bedrijf uit te oefenen, gedurende 1 à 2 keer per week voor circa 2 uur;

 5. Het lesprogramma is afgestemd op de activiteiten van de Student Company;

 6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);
  1. Het betalen van €65,00 per student voor het 'light programma', €75,00 per student voor het 'medium programma' of €87,00 per student voor het 'premium programma' (genoemde tarieven zijn exclusief btw).
 7. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Student Company worden geannuleerd;

 8. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden tegen het afgesproken tarief;
  1. Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het volgende schooljaar.
 9. Bij vroegtijdige beëindiging van een Student Company waarvan de opgegeven begindatum inmiddels verstreken is, dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.