Reglement Junior en Student Company

0. DEFINITIES

Bedrijfsbegeleidervrijwilliger die namens Jong Ondernemen een company begeleidt gedurende het programma Junior of Student Company.

Contactdocent: het eerste aanspreekpunt van een school voor Jong Ondernemen.

Coördinator: vrijwilliger die een regio-aanvoerder ondersteunt en namens hem of haar handelt in een specifieke regio.

Begeleidend docent: docenten die naast de contactdocent op een school actief zijn met één of meerdere programma’s van Jong Ondernemen.

Jong Ondernemen: de organisatie Stichting Jong Ondernemen, met als KvK-nummer 56817312 en gevestigd op Johan Huizingalaan 763A, 1066VH te Amsterdam en al haar medewerkers. Een overzicht van medewerkers is te bezoeken via https://www.jongondernemen.nl/het-team.

Mijn Jong Ondernemen: het digitale leerplatform van Jong Ondernemen, te bezoeken en gebruiken via http://mijn.jongondernemen.nl/.

Ondernemers: de studenten die meedoen aan het programma Junior of Student Company en onderdeel uitmaken van een company.

Regio-aanvoerder: medewerker van Jong Ondernemen die de contactpersoon is voor leerlingen/studenten en docenten van scholen op vo, mbo, hbo en wo niveau binnen één of meerdere provincies. Een overzicht van regio-aanvoerders is te vinden via https://www.jongondernemen.nl/het-team.

JC of SC-nummer: een zes-cijferig nummer aan de hand waarvan iedere company geïdentificeerd kan worden. Dit nummer kan men vinden op de pagina ‘Mijn Bedrijf’ in Mijn Jong Ondernemen en dient in ieder contact met Jong Ondernemen genoemd te worden.

Junior of Student Company: het programma. De term Junior Company wordt gebruikt voor het programma voor het voortgezet onderwijs. De term Student Company wordt gebruikt voor de company programma's op mbo, hbo en universitair niveau.

junior of student company: het team, bestaande uit verschillende studenten, dat deelneemt aan het programma Junior of Student Company.

1. DE ONDERNEMERS

1.1. De ondernemers zijn de oprichters en de deelnemers van de junior of student company. Zij verplichten zich om (uitzonderlijke omstandigheden daargelaten) actief deel te nemen vanaf de oprichting tot aan de afronding van de onderneming.

1.2. Tijdens een van de aanloopvergaderingen wordt afgesproken hoeveel uur iedere ondernemer minimaal per week voor de junior of student company werkt. Deze afspraak wordt genotuleerd. De uitbetaling van loon wordt beschreven in artikel 14.

1.3. Alle ondernemers tezamen bepalen het beleid van de onderneming.

1.4. Alle ondernemers bepalen samen hoe de functies worden verdeeld.

1.5. Iedere ondernemer geeft door ondertekening van het inschrijfformulier (te vinden op Mijn Jong Ondernemen) toestemming aan Jong Ondernemen om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in een bestand. De persoonsgegevens worden met inachtneming van de in Nederland geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. 

1.6. De ondernemers zijn actief binnen het programma Junior of Student Company. Hierbij is er geen enkele werknemer/ werkgever relatie tussen Jong Ondernemen en de company en of de ondernemers.

2. DE COMPANY

2.1. Iedere company benoemt één ondernemer als contactpersoon. Deze contactpersoon is voor Jong Ondernemen, de begeleiders en de coördinator aanspreekpunt en zorgt voor verspreiding van alle informatie afkomstig van Jong Ondernemen, de begeleiders en de coördinator naar de andere ondernemers, tenzij informatie individueel wordt gestuurd.

2.2. De company voert in haar bedrijfsnaam de toevoeging 'J.C. (voor een Junior Company) of '‘S.C.’ (voor een Student Company). Daarnaast benoemt de company in haar communicatieve uitingen dat zij onderdeel uitmaakt van het programma Junior of Student Company van Jong Ondernemen.

2.3. Jong Ondernemen oefent op afstand toezicht uit op de activiteiten van de company. In dat kader mag Jong Ondernemen alle maatregelen nemen die zij nodig acht, zelfs als deze afwijken van de bepalingen van dit reglement.

2.4. De company functioneert als een B.V., maar heeft geen eigen rechtsvorm. De company dient dit te vermelden op haar offertes en facturen.

2.5. Companies schrijven zich niet in bij de Kamer van Koophandel, in tegenstelling tot reguliere bedrijven. Jong Ondernemen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en alle companies zijn ingeschreven in het register van Jong Ondernemen. Companies hebben geen eigen KvK-nummer, maar kunnen gebruik maken van het KvK-nummer van Jong Ondernemen. Dit KvK-nummer is: 56817312. 

2.6. Tijdens het programma kunnen ondernemers te maken krijgen met bedrijven die vragen om een KvK-inschrijving of uittreksel uit het register van Jong Ondernemen. Deze documenten zijn te downloaden vanaf Mijn Jong Ondernemen.

2.7. Companies hebben geen eigen btw-nummer en kunnen geen gebruik maken van het btw-nummer van Jong Ondernemen. 

2.8. In geen geval kan de company gebruik maken van het legitimatiebewijs van de directeur van Jong Ondernemen of haar bestuursleden.

3. ONTSLAGPROCEDURE

3.1. Een ondernemer kan van het programma worden ontslagen indien dit door Jong Ondernemen noodzakelijk wordt geacht. Ontslag zal alleen plaatsvinden als het individu niet in staat is om voldoende (onwillig of ongemotiveerd) te presteren, waardoor de voortgang van het bedrijf stagneert.

3.2. Gemotiveerde ondernemers zijn ontslagen, zelfs als hun prestaties onder het gemiddelde zijn.

3.3. Een ondernemer kan alleen worden ontslagen als de meerderheid van tweederde van de ondernemers op hun ontslag stemt.

3.4. Voordat het ontslag van een ondernemer kan plaatsvinden, moet minimaal één interventie / vergadering plaatsvinden met de aanwezigheid van het hele team en de docent en / of bedrijfsleider.

3.5. Het ontslag van de ondernemer moet voldoende gemotiveerd en ondersteund worden door bewijs in een officieel dossier dat het gebrek aan motivatie en prestaties van de ondernemer weergeeft. Het bestand moet aantonen en hebben gedocumenteerd dat schriftelijke waarschuwingen door de ondernemer zijn genegeerd. De docent heeft een kopie van de schriftelijke kennisgeving van de betreffende ondernemer ontvangen.

3.6. Het ontslag moet worden gemeld aan Jong Ondernemen via e-mail op info@jongondernemen.nl met de begeleidende docent in het CC.

4. DEELNAME EN LOOPTIJD

4.1. Het aantal deelnemers van de company bedraagt maximaal 8 personen. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de regio-aanvoerder en/of coördinator van Jong Ondernemen.

4.2. De company bestaat ten hoogste 12 maanden. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Jong Ondernemen.

5. BEGELEIDING

5.1. De company wordt begeleid door een docent en/of een bedrijfsbegeleider. Een regio-aanvoerder of coördinator van Jong Ondernemen volgt de company op afstand. Als hulp van de bedrijfsbegeleider gewenst of noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij de controle van de halfjaar- en jaarcijfers) gaat het initiatief altijd uit van de ondernemers.

5.2. De company is verplicht de begeleidend docent en de begeleider op de hoogte te houden van de gang van zaken in de company.

6. PRODUCT OF DIENST

6.1. Alle ideeën bedacht door de ondernemers binnen een company zijn eigendom van de company zelf en niet van Jong Ondernemen en/of haar partners.

6.2. Jong Ondernemen is bevoegd een product- of dienstkeuze te weigeren.

6.3. Niet toegestaan zijn verkoop/productie van:

  • alcoholische dranken, drugs en rookwaren;
  • kansspelen;
  • levende have (dieren);
  • wapens, gevaarlijke of illegale producten met het risico personen te verwonden;
  • het zonder enige toevoeging en toestemming overnemen van de activiteit van een company uit de afgelopen jaren;
  • uitzendbureaus.

6.4. Ook verboden zijn aan in artikel 6.3 gerelateerde producten, bijeengevoegde producten of producten die aanzetten tot het gebruik van deze producten.

6.5. Voor onderstaande twee keuzes geldt dat de ondernemers deze producten of diensten mogen aanbieden, mits de opleiding een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afsluit waarin zij schriftelijk de aansprakelijkheid van Jong Ondernemen overneemt:

  • de organisatie van feesten en evenementen zoals uitstapjes, busreizen en vergelijkbare activiteiten; 
  • zelfbereide voedings- en drankwaren.

6.6. Toegestaan zijn in principe alle niet in artikelen 6.3,  6.4 en 6.5 genoemde producten of diensten.

6.7. Wanneer een niet toegestaan product wordt verkocht, sluit Jong Ondernemen het betreffende team uit van deelname aan haar competities – waaronder de Company Launch, de Marktdag en Company van het jaar.

6.8. Jong Ondernemen behoudt zich het recht voor om de verkoop van een product te verbieden indien de verkoopprijs onvoldoende winstmarge bevat. Deze maatregel wordt genomen teneinde oneerlijke concurrentie te vermijden ten opzichte van bestaande bedrijven, die zwaardere lasten hebben dan de company.

6.9. Als op een product door de company een octrooi wordt verkregen, zijn de aanvragers eigenaar van het octrooi. De ondernemers regelen onderling wie bij afronding van de company eigenaar van het octrooi wordt.

6.10. Bij twijfel over de product- of dienstkeuze dient de company in overleg te treden met Jong Ondernemen.

7. FRAUDE EN PLAGIAAT

7.1. Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten of redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Het plegen van plagiaat in welke vorm dan ook is niet toegestaan tijdens Junior of Student Company. 

7.2.
 Wanneer plagiaat wordt gepleegd, sluit Jong Ondernemen het betreffende team uit van deelname aan haar competities – waaronder de Company Launch, de Marktdag en company van het jaar.

7.3. Bij fraude wordt de desbetreffende ondernemer direct van deelname uitgesloten en dient de onderneming aangifte te doen bij de politie.

8. EVENEMENTEN

8.1. Gedurende het schooljaar organiseert Jong Ondernemen verschillende evenementen voor alle companies, namelijk het Start-up event, de Pitch Battle, de Marktdag en Company van het jaar. Deelname hieraan is afhankelijk van het gekozen pakket (light/medium/premium)

8.2. Informatie over het evenement - zoals datum, tijdstip en locatie – wordt tijdig gedeeld via Mijn Jong Ondernemen.

8.3. Aanmelding voor evenementen geschiedt via Mijn Jong Ondernemen. De aanmeldingsvoorwaarden worden per evenement beschreven.

8.4. Companies zijn vanuit Jong Ondernemen niet verplicht om deel te nemen aan een evenement.

8.5. Alle evenementen hebben een maximum capaciteit. In het geval dat de maximum capaciteit wordt bereikt, geldt toelating op volgorde van aanmelding.

8.6. Aangemelde companies kunnen zich tot 48 uur voorafgaand aan het evenement kosteloos afmelden. Bij afmelding binnen 48 uur voorafgaand aan het evenement geldt een boete van €25. Indien een aangemelde company, zonder geldige reden, niet komt opdagen, geldt een boete van €50. De boete wordt binnen zes weken na het evenement van de zakelijke bankrekening van de betreffende company afgeschreven.

8.7. Naast de evenementen beschreven in artikel 8.1 organiseert Jong Ondernemen verschillende evenementen die enkel toegankelijk zijn op basis van uitnodiging, namelijk diverse Challenges en Leaders for a Day. Voor deze evenement gelden alleen artikelen 8.4, 8.5 en 8.6.

8.8. Tijdens de evenementen wordt gefotografeerd. Resulterende beelden worden gebruikt door Jong Ondernemen en partners voor promotionele doeleinden. Door bij het evenement aanwezig te zijn wordt toestemming gegeven voor replicatie, uitzending en het bewerken van de opgenomen beelden, zonder tijdslimiet en via alle media-kanalen.

8.9. Jong Ondernemen is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen tijdens een bezoek aan één van de evenementen georganiseerd door Jong Ondernemen.

9. PARTNERS VAN JONG ONDERNEMEN

9.1. Jong Ondernemen werkt samen met verschillende partners en faciliteert samenwerking met deze partners. Deze partners en de aangeboden diensten staan beschreven op Mijn Jong Ondernemen via ‘Hoe zit het met?’.

9.2. In geval van vragen, opmerkingen of problemen over de samenwerking met desbetreffende partij wordt contact opgenomen met Jong Ondernemen. Jong Ondernemen geeft vervolgens de vervolgstappen aan.

9.3. Het staat companies vrij om buiten deze partners samenwerkingen aan te gaan met andere partijen. Jong Ondernemen heeft hierin geen faciliterende rol en kan niet garanderen dat een samenwerking mogelijk is met desbetreffende partij. Artikel 9.2 is bij deze overige partijen niet van toepassing.

9.4. Jong Ondernemen vraagt van companies zich professioneel op te stellen richting partijen waarmee wordt samengewerkt. Jong Ondernemen behoudt zich het recht voor om de activiteiten van een company in geval van wangedrag stil te leggen.

10. DE ZAKELIJKE BANKREKENING

10.1. Bij Junior Company vraagt de begeleidend docent van de junior company een bankrekening aan via ‘Mijn Bedrijf’ in Mijn Jong Ondernemen. Bij Student Company vraagt de financieel contactpersoon de bankrekening aan via ‘Mijn Bedrijf’ in Mijn Jong Ondernemen.

10.2.  Bij Junior Company kunnen alle vragen en opmerkingen omtrent het gebruik van de zakelijke bankrekening en/of pinpas worden ingediend via het formulier op Mijn Jong Ondernemen, te bezoeken via 'Hoe zit het met - bankrekening'. 

Bij Student Company kunnen vragen over de zakelijke bankrekening worden gesteld via jongondernemen@bunq.com

10.3. De zakelijke bankrekening wordt gratis aangeboden.

10.4. Bij Junior Company ontvangt de docent één online keypas. Hier kunnen meerdere bedrijven onder vallen. De leerlingen hebben dus geen eigen pas. Bij Student Company wordt de bankrekening via de app beheerd. De studenten krijgen geen bankpas.

10.5. In geval van verlies, diefstal, onjuist intoetsen van de pincode, wordt voor een nieuwe pasaanvraag €7,50 in rekening gebracht bij de junior company.

10.6. Het banksaldo mag niet negatief zijn.

10.7. Jong Ondernemen heft de bankrekening automatisch op 4 maanden na de afrondingsdatum.

10.8. Jong Ondernemen heeft het recht de rekening van een company om welke reden dan ook te blokkeren.

11. BETALINGEN

11.1. Alle ondernemers tezamen bepalen wie er beslist over de aankopen. Wanneer het echter een transactie van meer dan € 250,- betreft, moet de docent de order of het contract mede ondertekenen. Als deze voorwaarde niet wordt nageleefd, wordt de opdracht gevende ondernemer persoonlijk aansprakelijk gesteld.

11.2. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt de company Jong Ondernemen om de afrondingsafdrachten automatisch te incasseren van de bankrekening van de company. Als de afronding niet tijdig is geregeld, is Jong Ondernemen gemachtigd om het hele saldo over te hevelen naar de rekening van Jong Ondernemen.

12. INVESTERINGEN

12.1. Aandelen mogen worden verstrekt na goedkeuring van het ondernemingsplan door de begeleidend docent. 

12.2. Alle investeerders worden opgenomen in een investeerdersregister via Mijn Investeerders op Mijn Jong Ondernemen.

12.3.  Om de opstartkosten binnen de company te financieren mag voordat het ondernemingsplan er is tot maximaal vijftig aandelen aan aandelenkapitaal worden verkocht.

12.4. Ieder aandeel vertegenwoordigt een investering met een vaste waarde. Bij Junior Company is dit € 5 per stuk en bij Student Company is dit € 20 per stuk.

12.5. Het aantal uit te geven aandelen is in de basis onbeperkt en kan worden beperkt door de begeleidend docent. Jong Ondernemen geeft als richtlijn het maximum aantal verkoopbare aandelen op 150 te stellen, omdat de eerste 150 onder de verzekering van Jong Ondernemen vallen. Alle uitgegeven aandelen boven de 150 stuks zijn niet verzekerd.

12.6. Het aantal uit te geven aandelen is gebaseerd op de in het ondernemingsplan genoemde investeringsbehoefte.

12.7. Een aandeelhouder, zowel deelnemers als niet-deelnemers, mag maximaal vijf aandelen bezitten.

12.8. Idealiter, om het leereffect van het programma te verhogen, zijn er aandelen in het bezit van niet-deelnemers. Het is aan de begeleidend docent om dit al dan niet verplicht te stellen.

12.9. Na de eerste aandeelhoudersvergadering mogen geen aandelen meer worden uitgegeven, tenzij alle aandeelhouders daar schriftelijk mee hebben ingestemd.

12.10. Het kapitaal van de onderneming mag niet worden aangevuld met uit sponsoring verkregen middelen. Wel mag de onderneming sponsoring op gepaste wijze in natura accepteren of een financiële ondersteuning verwerven voor bijvoorbeeld reiskosten naar evenementen.

13. INVESTEERDERS EN INVESTEERDERSVERGADERINGEN

13.1. Een investeerder heeft twee rollen. Ten eerste helpt de investeerder het team aan startkapitaal. Ten tweede heeft de investeerder een adviserende rol.

13.2. Het team gaat zelf over de bedrijfsvoering (zie artikel 1.2) en hoeft daarvoor geen toestemming te vragen van investeerders.

13.3. De company belegt minimaal twee investeerdersvergaderingen: de oprichtingsvergadering en de afrondingsvergadering. Men kan besluiten om halverwege het ondernemingsjaar één of meerdere extra investeerdersvergadering(en) te houden.

13.3.1. Bij de oprichtingsvergadering wordt het goedgekeurde ondernemingsplan gepresenteerd.

13.3.2. Bij de afronding wordt het goedgekeurde jaarverslag gepresenteerd.

13.4. Het geïnvesteerde geld, vertegenwoordigd in het aantal aandelen, minus eventueel verlies of plus eventuele winst, dient altijd te worden uitbetaald aan de desbetreffende investeerder. Iedere individuele investeerder bepaalt of het dividend anders mag worden besteed (bijvoorbeeld aan een goed doel).

14. LONEN

14.1. De company mag lonen uitbetalen, dit is niet verplicht. Wanneer de ondernemers besluiten om lonen uit te betalen, mogen uren geteld worden vanaf het moment dat het ondernemingsplan is goedgekeurd door de begeleidend docent. 

15. BELASTINGEN

15.1. Companies hebben geen btw-nummer en mogen daarom géén btw op de facturen vermelden. De companies moeten de btw wel in de verkoopprijs opnemen en in de administratie verwerken als ontvangen btw.

15.2. Jong Ondernemen is verantwoording verschuldigd aan de Belastingdienst en moet inzicht geven in de financiële situatie van de companies. Jong Ondernemen dient hiertoe aan het eind van de looptijd van de company goedkeuring te verlenen aan de financiële stukken van de company. Deze goedkeuring is gedelegeerd naar de begeleidend docent van de company.

16. VERZEKERINGEN

16.1. De bij Jong Ondernemen geregistreerde begeleiders en ondernemers zijn als zodanig verzekerd tegen aansprakelijkheid. Het gaat hier om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (geen productverzekering). Ook is voor de companies een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

16.2. Indien de company aanspraak maakt op de aansprakelijkheidsverzekering geldt er een eigen bijdrage van €125 die voor rekening komt van de company.

16.3. Als de company voor schade wordt aangesproken, moet Jong Ondernemen onmiddellijk (uiterlijk de volgende werkdag) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

16.4.  Jong Ondernemen is niet aansprakelijk voor niet betaalde rekeningen door companies en is hier ook niet voor verzekerd. 

17. AFRONDING

17.1. Ter verantwoording aan de Belastingdienst voert de company in de laatste maand van het bestaan van de company de financiële gegevens in via  de stap 'financiele afsluiting bij ''Mijn Bedrijf' op Mijn Jong Ondernemen. Bij Junior Company voert de docent deze gegevens voor de company in. Bij Student Company doen de studenten dit zelf. 

17.1.1. Door het invullen van de stap 'financiele afsluiting' bij 'Mijn Bedrijf' bereken je hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Zodra je de stap hebt ingevuld wordt dit automatisch van jullie rekening gehaald of bijgeschreven (duurt ongeveer een week).

17.2. De company kan pas na goedkeuring door de docent/begeleider van de laatste winst- en verliesrekening, de eindbalans en het afrondingsformulier de laatste aandeelhoudersvergadering houden.

17.3. De aandeelhouders dienen uiterlijk in de laatste maand van het bestaan van de company te worden uitbetaald.

17.4. Indien de afronding niet tijdig is ingevoerd in het systeem van Jong Ondernemen wordt het saldo automatisch door Jong Ondernemen overgeheveld. Dit saldo blijft dan nog één jaar beschikbaar voor de company. Het saldo wordt pas terugbetaald aan de company nadat aan Jong Ondernemen voldoende schriftelijk kenbaar gemaakt is waarom de afronding niet op tijd is gerealiseerd én nadat gespecificeerd is aan wie het saldo alsnog uitbetaald gaat worden.

17.5. Het complete dossier van de company wordt na afronding aan de docent overhandigd die het nog 7 jaar bewaart.

17.6. Na afronding van de company stuurt Jong Ondernemen een ‘bewijs van deelname Jong Ondernemen’ aan de deelnemers die hiervoor door de begeleidend docent zijn aangemerkt bij de stap certificaten aanvragen. De deelnemers moeten als deelnemer in het systeem van Jong Ondernemen zijn geregistreerd en in de company werkzaam zijn geweest.

18. DOORSTART

18.1. Na de afronding van Junior of Student Company zoals beschreven in artikel 17 staat het de ondernemers vrij de company, aan de hand van de ideeën beschreven in artikel 6.1, in eigen beheer voort te zetten. 

18.2. De ondernemers maken over artikel 18.1 onderling afspraken over onderstaande onderwerpen en leggen deze schriftelijk vast:

  • De ondernemers die de doorstart maken en de ondernemers die stoppen;
  • Al dan niet een vergoeding voor de ondernemers die stoppen voor het overnemen van de ideeën beschreven in artikel 6.1.

18.3. De ondernemers schrijven het nieuwe bedrijf in bij de Kamer van Koophandel.

18.4. De ondernemers geven hun doorstart schriftelijk door bij Jong Ondernemen, onder vermelding van het JC- of SC-nummer en de doorstartende ondernemers.

19. AANSPRAKELIJKHEID

19.1. Jong Ondernemen stelt zich niet aansprakelijk voor het handelen van de companies, begeleider, ondernemers, of docent bij overtreding van het reglement of als het handelen van de genoemde partijen leidt tot overtreding van de wet of tot schade aan personen en/ of goederen.